VIBRATION SOLUTIONS

BANGKOK CRYPTOGRAPHY

เซนเซอร์วัดความเร่ง เซนเซอร์วัดความสั่นสะเทือน หัววัดความเร่ง หัววัดความสั่นสะเทือน ( Acceleration Sensors /Piezoelectric Accelerometers) คือ เซนเซอร์ที่สามารถแปลงค่าความเร่ง ความสั่นสะเทือน เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าได้ เหมาะสําหรับการทดสอบคุณสมบัติทางกลของชิ้นงาน (Mechanical Properties of Parts) เซนเซอร์วัดความเร่งถูกปาไปใช้ในอุตสาหกรรมหลาก หลายประเภท ได้แก่ การทดสอบความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร Machine Condition Monitoring (MCM) แบบ Online และแบบ Offline การทดสอบการสั่นสะเทือนของพาหนะ หรือชิ้นส่วน รถยนต์ ตามมาตรฐาน JIS D 1050 (ISO 5487) หรือ การทดสอบหาความถี่ธรรมชาติทางด้านวิศวกรรมโยธา ทดสอบคอนกรีต ทดสอบคาน ฯลฯ